tiistai 3. toukokuuta 2016

Luovalle osaamiselle uusia asiakkuuksia etsimässä Etelä-Karjalassa

Viime viikolla Luotsie-hankkeen jatko sai hyväksynnän, kun Etelä-Karjalan maakuntahallitus puolsi hankkeen ”Luotsie+”-jatkon rahoitusta. Toimet luovien alojen kehittämisen parissa siis jatkuvat! Jatkohanke kestää vuoden 2017 helmikuun loppuun. Jatkamme samalla kokoonpanolla, eli hanketta toteuttavat Humanistisen ammattikorkeakoulun Humak TKI-Etelä-Karjala ja Saimaan ammattikorkeakoulu.

Toimet jatkohanketta ja tulevia pilottikokeiluja varten on jo aloitettu. Viime viikolla Luotsie-hanke kokosi luovan alan osaajia yhteen info- ja verkostoitumistilaisuuteen osuuskunta Otsinan tiloihin Lappeenrantaan. Tilaisuudessa esittelimme Saimaan amk:n liiketalouden opiskelijoiden tekemän yrityskartoituksen tuloksia. Mukana kartoituksen haastatteluissa oli eteläkarjalaisia yrittäjiä mm. kiinteistö-, teknologia- ja tietotekniikka-aloilta. Kyse oli siis perinteisesti ei-niin-luoviksi mielletyistä yrittäjistä, vaikkakin monenlaista luovaa osaamista näistäkin ihmisistä nousi esille.

Tässä hieman koontia haastattelujen havainnoista. 

Ensinnäkin yrityksiltä nousi monenlaisia toiveita palveluntarjoajien suhteen. Ostopalvelutarjontaan kaivattiin muun muassa graafikoita, valokuvaajia, ohjelmapalveluja, kuvataidetta, tilojen viihtyvyyttä, videota, musiikkia, markkinointia, brändäystä, palvelumuotoilua ja erilaisia palveluja henkilöstön työhyvinvointii.

Haastatteluissa nousi esille myös seuraavia tarpeita ja havaintoja:

• Osa haastatelluista koki varsinaiset verkostoitumistilaisuudet hyvänä asiana. Osa sitä mieltä että parhaat eivät ehdi niihin osallistumaan, mistä johtuen tarvitaan sähköisiä alustoja verkostoitumiseen. Jos verkostoitumistilaisuuksia järjestetään, niiltä toivottiin ”pakottamista” verkostoitumaan, esimerkiksi speed dating -henkeen. Sähköisiltä alustoilta toivottiin helpoutta, esimerkiksi jo olemassa oleville some-kanavien pohjille luotavia kanavia.
• Helpot keinot löytää palveluntarjoajia (esim. nettiin), josta löytää tarjontaa vaivatta.
• Suoria kontakteja kaivattiin, sillä tiedon etsimiseen ei ole aikaa. Tämä tarkoittaa sitä, että palveluntarjoajien haluttiin tulevan paikan päälle kertomaan osaamisestaan.
• Sähköposti ei toimi kontaktoinnissa, tapaamiset ja some ovat parhaita tapoja verkostoitumiseen.

Eräs haastateltava nosti esille, että luovien alojen hyödyntäminen voisi mahdollistaa erilaistumisen. Tämä on erinomainen näkökulma sille, miksi paikallisia ammattilaisia kannattaisi hyödyntää! Uniikit palveluntarjoajat voivat tuoda yritykselle oman erilaistumisen lisän.

Opiskelijat kysyivät haastatteluissaan myös sitä, minkälaisia kriteerejä ostopalveluja ostaessa yrittäjillä on. Esille nousivat sellaiset tekijät kuten laatu, henkilökemiat, ostamisen helppous, ammattimaisuus, saatavuus ja sujuva yhteistyö. Osalle haastatelluista myös hinta oli merkittävä tekijä, varsinkin jos yritys oli tuore ja tulovirrat vielä pieniä, mutta pääsääntöisesti hinta ei ollut ratkaiseva tekijä. Laadukkuus ja luotettavuus olivat selvästi hintaa tärkeämpiä seikkoja.

Haasteiksi koettiinkin pienen liikevaihdon ohella muun muassa ajan ja verkostojen puute. Kiireen keskellä tiedon etsiminen ja paikallisten palvelutarjoajien läpikahlaaminen koettiin työlääksi. Suorat kontaktit helpottivat tässä.

Entä mitä seuraavaksi?

Viime viikon tapaamisessa sovimme, että asiakasyrityksiä seuraavaksi kontaktoidessa tiedossa on jo mitä heille voitaisiin tarjota. Monilla on puutetta ajasta, joten mahdollisuudet tapaamisiin on suunniteltava hyvin.

Tiedossa on oltava:
1. Kuka tarjoaa?
2. Mitä tarjoaa?
3. Paljon maksaa?

Keräämme nyt siis tietoja luovan alan ammattilaisten tarjonnasta!
Deadlineksi näiden tietojen toimittamiseen ja seuraavaan tapaamiseen sovimme 19.5.2016. Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin! 

Näistä uusista asiakkaiden ja palveluntarjoajien kohtaamisista haluamme Luotsie-hankkeessa muodostaa alkuja tuleville pilottikokeiluille. Pilottikokeilut pohjautuvat liiketoimintaan yritysten välille, mutta hanke tuo mukanaan lisänsä. Hanke tarjoaa apua tiedon keräämiseen, markkinointiin, oppilaitosyhteistyöhön ym. tuoden näin lisäapua ja tukea uusille asiakkuuksille ja luovan talouden avauksille Etelä-Karjalassa.

Kiteytettynä: Nyt on tarjolla mahdollisuuksia uusien asiakkaiden löytämiselle ja siihen kannattaa tarttua!

Helpottaakseni tiedon keräämistä tein pohjaa, joille kuvata omia tuotteita ja palveluja. Jos tuotteittesi tai palveluittesi sisältö ei ole täysin selvillä, ota yhteyttä, tule mukaan seuraavaan tapaamiseen ja muokataan sisältöjä yhdessä!

Näistä kuvista voit kopioida pohjaa ”tuotekortille”, lisätä omat tietosi vapaamuotoisesti ja lähettää ne minulle: heini.kahkonen(at)humak.fi

Voit myös käyttää omaa visuaalista pohjaa tuotekortille, pääasia että sisältö on sama kuin alla kuvattu. Kukin luovan alan ammattilainen voi täyttää useitakin kortteja eri palveluistaan tai monta tekijää tehdä yhteispalvelusta yhteisen kortin!
Luoviin kohtaamisiin!

Heini Kähkönen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti